Veebiportaali https://tennisnet.ee (edaspidi Tennisnet.ee) lehekülgedel viibimisega annate nõusoleku täita allpool välja toodud kasutamistingimusi. Tennisnet.ee-l on õigus tingimusi igal ajal muuta.

Tennisnet.ee portaalis ilmuvate materjalide reprodutseerimine, töötlemine, avaldamine, eksponeerimine, levitamine ja muul viisil kasutamine on lubatud vaid isiklikul mitteärilisel otstarbel. Materjalide refereerimine on lubatud vaid kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Muul moel materjalide kasutamiseks võtke ühendust info@tennisnet.ee.

Materjalide refereerimine

Kõigi Tennisnet.ee-s ilmuvate materjalide omanikuks, välja arvatud fotod, on Tennisnet OÜ. Fotode autoriõigused kuuluvad seal all märgitud autoritele, kellega tuleb kasutamistingimused eraldi kooskõlastada.

Materjale tohib ilma Tennisnet.ee nõusolekuta refereerida pealkirja ning viie lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet Tennisnet.ee vastavale veebileheküljele ning linki originaalmaterjalile. Viide peab olema tehtud kujul “Tennisnet.ee” ning internetis refereerides tuleb originaalmaterjali link lisada muust tekstist eralduva värviga hiljemalt teise lõigu lõppu.

Kommentaarid

Tennisnet.ee ei vastuta artiklitele lisatud kommentaaride sisu eest. Keelatud on avaldada solvava, ähvardava, halvustava, alandava, seksistliku, rassistliku, vulgaarse, pornograafilise või vägivallale õhutava sisuga kommentaare.

Isikuandmed

Tennisnet.ee ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Tennisnet.ee-l on õigus kasutada külastajate esitatud isikuandmeid erijuhtudel, näiteks auhinnamängu võitjatega kontakteerumiseks ning uudiskirja saatmiseks.

Uudiskiri

Tennisnet.ee uudiskirjaga liitumine on vabatahtlik ning tasuta. Uudiskirjast võib igal hetkel loobuda.
Tennisnet.ee võib uudiskirja vahendusel lugejatele esitada kolmandate osapoolte reklaami.

NB!

Kõik Tennisnet.ee portaalis olev sisu on informatiivse eesmärgiga. Kuigi Tennisnet.ee portaal annab endast kõik oleneva, et avaldatud info oleks tõene ja ajakohane, siis ei võta Tennisnet.ee endale vastutust uudistes avaldatud info tõesuse, sobivuse või täpsuse kohta. Tennisnet.ee veebikeskkond ei vastuta portaalis avaldatud info põhjal kolmandate isikute poolt tehtud otsuste eest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Kommenteeri